کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

سومین نشست داخلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باحضور 15نفر از اعضای اصلی این کارگروه در شهرستان ورامین برگزار گردید. در این جلسه که حدود چهارسال به طول انجامید؛ دو مفهوم اساسی در تبیین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اولین مفهوم؛ تصویری دقیق از مفهوم جهت نظام مبارک جمهوری اسلامی بود که خود شامل سه مرحله مبنای حرکت انقلاب یا ایده محوری انقلاب اسلامی، مراحل تحقق انقلاب و موضوعات انتقال از هر مرحله به مرحله دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دومین مفهوم، ارائه تصویری از حفظ جهت حرکت انقلاب اسلامی اسلامی بود، لحاظ نمودن مبنای حرکت در تحلیل موضوعات انقلاب، لحاظ مراحل تکامل انقلاب در تحلیل موضوعات و لحاظ موضوع انتقال از هر مرحله به مرحله دیگر در تحلیل موضوعات انقلاب اسلامی تصویری دقیق از حفظ جهت حرکت انقلاب را در ذهن اعضای کارگروه ساخت.

بطور خلاصه می توان بیان داشت در هر مورد کلان از موضوعات مختلف سیاست، اقتصاد و فرهنگ باید موضوع حفظ جهت نظام جمهوری اسلامی مورد مداقه قرار گیرد. و با این جهت گیری سیاست گذاری، فرهنگ سازی و تصمیمات کلان اقتصادی صورت گیرد.

  • موافقین ۲ مخالفین ۰
  • ۹۲/۰۱/۱۷
  • ۵۱۶ نمایش