کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

در نشست چهارم کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان  ورامین که در محل بیت معظم شهیدان آقائی  -در تاریخ 15 شهریور 1392برگزار گردید؛ موضوع مهم "تبیین جهت حرکت دانشگاه های ایران متناسب با جهت حرکت انقلاب اسلامی" به صورت اجمالی مورد دقت قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست با تبیین سه اصطلاحِ "تبیین مبنای حرکت دانشگاه"، "تبیین مراحل تحقق مبنای دانشگاه "و"موضوعات انتقال مراحل تحول دانشگاه"، "جهت حرکت دانشگاه " متناسب با "جهت حرکت انقلاب اسلامی" تبیین شد.

در بخش مربوط به تبیین "مبنای حرکت دانشگاه" سه  احتمالِ "استقلال علمی در تأمین نیازمندی های علمی توسعه مادی" ،"تئوریزه کردن فرآیند مدرنیزاسیون در ایران " و "اقتدار علمی در راستای نظام سازی ذهنی" به عنوان مبنای پیشنهادی برای تحول در دانشگاه های ایران مورد بررسی قرار گرفت. احتمال اول پیشنهاد جریان فهم سنتی، احتمال دوم پیشنهاد جریان روشنفکری و احتمال سوم پیشنهاد جریان اسلام ناب برای تحول در دانشگاه می باشد.

در بخش مربوط به تبیین "مراحل تحول دانشگاه های ایران"، مبتنی بر پذیرش احتمال اقتدار علمی سه مرحله ی زیر- به عنوان مراحل تحول در دانشگاه های ایران- تبیین شد:

1- " دوران پاسخگوئی دانشگاه به نیازهای علمی توسعه مادی" (مرحله فعلی دانشگاه های ایران)

2- "دوران ایجاد فهم در دانشگاه نسبت به مبنای انقلاب "(مرحله آینده میان مدت دانشگاه های ایران

3- " دوران پاسخگوئی  دانشگاه به نیازهای علمی مبنای انقلاب"(مرحله آینده بلند مدت دانشگاه های ایران)

بدیهی است که این مراحل متناسب با انتقال جامعه ایران از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی است؛ که در مباحث مربوط به "جهت حرکت انقلاب اسلامی" به صورت تفصیلی مورد دقت قرار گرفته است.

همچنین در این نشست در بخش آخر تبیین جهت حرکت دانشگاه، مسئله "تئوریزه کردن الگوی متناسب برای اداره ایران" به عنوان موضوع انتقال از مرحله میان مدت به مرحله بلند مدت تبیین شد.

 در نشست های آینده معرفی نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی؛ چگونگی ایجاد مبنای "اقتدار علمی" در مراحل سه گانه فوق و تبیین تفصیلی تر  "موضوعات انتقال مراحل تحول در دانشگاه" -بر اساس مفاهیم این نقشه- مورد دقت قرار می گیرد

 

 

 

  • موافقین ۳ مخالفین ۰
  • ۹۲/۰۶/۱۷
  • ۶۹۸ نمایش