کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

.

الفمستحضرید که بند اول برنامه پنجم کشور دولت را موظف کرده تا لایحه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را به تصویب مجلس برساند و سپس بر مبنای آن برنامه ششم کشور را تهیه نماید؛ ولی علی رغم تأکید قانونگذار بر این مسأله، دولت محترم بدون آنکه لایحه الگو را به تصویب مجلس برساند، به سرعت مشغول تدوین برنامه ششم است.

ببرخی از مسئولین محترم معاونت برنامه ریزی در حاشیه رونمائی و معرفی پیش نویس اولیه لایحه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تصریح کرده اند که دولت در تنظیم قانون برنامه ششم معتقد به نگاه «نهاد گرائی»[2]است و از کارآمدی این مکتب مشهور توسعه دفاع کرده اند، این اظهارات نشان می دهد که دولت به جای اجرای تکلیف قانونی مبنی بر تصویب برنامه ششم بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، به دنبال تدوین برنامه ششم کشور بر اساس نگاه نهاد گرائی است در حالی که بر اساس نظر کارشناسان، بین این دو نگاه تفاوت جدی وجود دارد!

ج- در حال حاضر مجموعه هائی در حوزه علمیه قم در زمینه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مشغول فعالیت اند که دستاوردهائی نیز داشته اند. به جاست برای تدوین نهائی لایحه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و همچنین تدوین برنامه ششم بر اساس این نگاه که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، به شکل رسمی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این مجموعه ها رایزنی علمی وجود داشته باشد.


حمید رسائی

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ماده 1 برنامه پنجم کشور: دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی-  ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر  ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال  سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در  مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد