کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

برای تبیین دقیق مفهوم "نمونه سازی بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی"  نیازمند مرور اجمالی سه بسته بحثی  از  سرفصل های محتوائی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی -به عنوان مقدمه- هستیم. 

مقدمه اول اینکه  نظم اجتماعی موجود در کشور ایران تلفیقی از نظم اجتماعی مدرن و نظم اجتماعی اسلامی است و در ادامه کار باید به سمت"نظام سازی اجتماعی همه جانبه مبتنی بر هدایت" حرکت نمائیم. در این مرحله مهمترین نیاز کشور؛ تعریف نظامات اجتماعی اسلام در همه بخش ها با نگاه حجیت یافته دینی است.[۱]

مقدمه دوم اینکه بر اساس مباحث مطرح در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی؛ تحقق الگوی پیشرفت به تحقق تام سه مرحله ۱-"پژوهش الگوی پیشرفت اسلامی"، ۲-"پرورش الگوی پیشرفت اسلامی" و ۳- "پردازش الگوی پیشرفت اسلامی" وابسته است. مبتنی بر این مباحث؛ شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، فعالیت های خود را در مرحله پرورش الگوی پیشرفت اسلامی تعریف می کند و بسیاری از جریانهای مطرح در موضوع الگوی پیشرفت اسلامی-از جمله مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت- در مرحله پژوهش الگوی پیشرفت اسلامی قرار دارند و هنوز به تعریف روشنی از چیستی و چگونگی الگوی پیشرفت اسلامی دست نیافته اند.

مقدمه سوم  اینکه برای تحقق مرحله پرورش الگوی پیشرفت اسلامی تحقق سه دسته فعالیت شامل۱- برگزاری دائمی نشست های آشنائی با الگوی پیشرفت اسلامی ۲- برگزاری دوره های خاص تربیت کارشناس الگوی پیشرفت اسلامی از طریق مکانیزم نمونه سازی و ۳-طراحی ساختارهای متکفل الگوی پیشرفت اسلامی؛ به ضمیمه ساختارهای فعلی نظام جمهوری اسلامی  لازم است.[۲]

مبتنی بر مقدمات فوق الذکر "نمونه سازی بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی" ؛ یکی از مهمترین عوامل پرورش و تفاهم الگوی پیشرفت اسلامی در میان نخبگان و مدیران است.(مرحله دوم تحقق الگو) نمونه سازی با نگاه  الگوی پیشرفت اسلامی ؛به معنای به کار گیری آزمایشی "مسیر تعریف شده برای پردازش یک موضوع جهت ساز" است و دستیابی به آن دارای سه مرحله ۱- تحقیق؛ یا استنباط مسیر پردازش یک جهت ساز ،۲- تبیین؛ یا مقایسه نظری مسیر دینی حجیت یافته برای پردازش یک جهت ساز با مسیرهای موجود برنامه ریزی و ۳- تحقق آزمایشی ؛ یا تدوین و اجرای نظام توصیه های کاربردی برای  پردازش یک جهت ساز است.

تسلط به ضعف های مرحله تحقیق، تفاهم گسترده مسیرهای جدید و حجیت یافته در حوزه نظام سازی اجتماعی و گسترش آشنائی با حساسیت های الگوی پیشرفت اسلامی در حوزه نظام سازی اجتماعی؛ سه فایده مهم نمونه سازی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی است.

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در باره ده ها موضوع جهت ساز، مرحله تحقیق متناسب با نمونه سازی ها را سپری نموده و  در قالب نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی نتیجه این تحقیقات را تئوریزه کرده است.[۳] این شورا همچنین درباره موضوعات ۱- مفهوم نظم جدید در نظام برنامه ریزی ۲- مفهوم نظم جدید در مدیریت شهری و ۳- مفهوم نظم جدید در بخش اقتصاد وارد مرحله تبیین و تحقق آزمایشی شده است. 

محورهای اصلی تبیین مفهوم نظم جدید در نظام برنامه ریزی در قالب پاسخ به پنج سؤال۱- نظام تصمیم سازی و برنامه ریزی کشور دارای چه اشکالاتی است؟ ۲- تفکر انقلاب اسلامی چه انتظاری از نظام برنامه ریزی کشور دارد؟ ۳- نقطه آغاز دولت سازی اسلامی کدام است؟۴- چگونه باید عدم توازن های فرهنگی ( پایه های تصمیم الگوی پیشرفت اسلامی)را تشخیص داد؟۵-  لیست عدم توازن های اولویت دار کشور کدام است؟ تبیین شده است.

 محورهای اصلی تبیین مفهوم نظم جدید مدیریت شهری شامل تبیین پنج سرفصل:۱- بررسی و نقد مدیریت شهری بامدل Todمدل   ۲-تعریف شهر اسلامی به نظامی از محله ها ۳- تعریف محله به محل تأمین نیازهای خانوار۴- تعریف هرم نیازهای خانوار ۵-  تبیین زیرساخت های مورد نیاز در محلات برای تقویت ماهیت اسلامی محلات و تبیین بسته خدمات فوری قابل ارائه به خانوارها در شرایط فعلی می باشد.

محورهای اصلی تبیین نظم جدید اقتصادی شامل تبیین سه سرفصل  ۱- تبیین مدل تشکیل سرمایه در اسلام ۲- چگونگی حل تعارض منافع کارگر و کارفرما از منظر اسلام و ۳- تبیین جایگاه هدایت در تعادل اقتصادی و اجتماعی است. بعون الله تبارک و تعالی

حوزه علمیه قم- علی کشوری

۲۹خرداد ۱۳۹۵

۱۲ رمضان المبارک ۱۴۳۷


پی نوشت ها:

[۱]. جهت حرکت انقلاب اسلامی(بسته اول مباحث مطرح در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی)

[۲]. افق نمائی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی(بسته دوم مباحث مطرح در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی)

[۳]. نظریات بخشی مطرح شده در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی