کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه واقعه بسیار مهم برگزاری اولین دوره تبیین مفهوم مدیریت شهری با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی- که دومین  نمونه سازی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود- قرار داریم.[۱]

برای تبیین بهتر جایگاه نمونه سازی ها در نقشه الگوی پیشرفت اسلامی چند نکته را متذکر می شوم:

نکته اول اینکه کشور ایران در مرحله نظام سازی همه جانبه قرار دارد و در این مرحله تاریخی به دنبال تعریف و تحقق نظامات اجتماعی در همه بخش ها بر اساس فکر اسلامی است.

نکته دوم اینکه وظیفه اصلی گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی استنباط و تبیین چگونگی نظام سازی اجتماعی بر اساس فکر اسلامی است و بدون توجه به مفاهیم این الگو؛ نظام سازی اجتماعی همه جانبه در عینیت محقق نمی شود.[۲]

نکته سوم اینکه شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برای تبیین مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی-که تبیین کننده نظام سازی اجتماعی محسوب می شوند- سه راهبرد ۱- برگزاری دائمی نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی ۲- برگزاری دوره های تربیت کارشناس از طریق روش مترقی نمونه سازی و ۳- ارائه مشاوره برای ایجاد ساختارهای متکفل الگوی پیشرفت اسلامی به ضمیمه ساختارهای فعلی را  ذیل سه آیین نامه مشخص پی گیری می کند.

نکته چهارم  آنکه نمونه سازی به معنای به کار گیری مسیر استنباط شده برای پردازش آزمایشی یک موضوع جهت ساز است و در واقع پردازش یک موضوع جهت ساز  زمینه تغییر سیستم های اجتماعی ناکارآمد مدرن در ایران را فراهم می آورد. به عبارت روشن تر تبیین شفاف مسیرهای استنباط شده برای پردازش یک موضوع جهت ساز؛ به ایجاد تصویر از نظام سازی اجتماعی اسلامی در ذهن نخبگان، مدیران و مردم؛ بیشترین مدد را می رساند.

نکته پنجم اینکه مسیرهای استنباط شده برای پردازش یک موضوع جهت ساز در قالب نظریات بخشی الگوی پیشرفت اسلامی -مندرج در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی- تئوریزه  شده اند و همچنین اثر تجربه شده نمونه سازی ها در پرورش الگوی پیشرفت اسلامی  به اثر خاص مرحله پردازش در هدایت جامعه بازگشت دارد. بعون الله تبارک و تعالی

در پایان به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و جناب آقای صادق واعظ زاده ریاست محترم این مرکز برای چندمین بار توصیه می کنم به جای استفاده از روش های منسوخ غربی در مدیریت تحقیقات و تولید دانش از الگوی پیشنهادی اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی برای گسترش تفکر و مدیریت تحقیقات استفاده نمایند. اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی، مراحل گسترش تفکر درباره یک موضوع الهی را در پنج مرحله ۱- حسن الاستماع ۲- تضارب ۳- کتابت ۴- نظام مقایسه و ۵- حسن السؤال استنباط نموده است و اولین ثمره ملتزم شدن به این مراحل در گفتمان سازی برای الگوی پیشرفت اسلامی، عبور از آفات بسیار خطرناک کلی گویی در باره الگوی پیشرفت اسلامی و یکسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی است؛ آفاتی که مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت متأسفانه به آن مبتلا است.

حوزه علمیه قم - علی کشوری

شب نوزدهم رمضان المبارک ۱۴۳۷

 مصادف با چهارم تیر ماه ۱۳۹۵

پی نوشت ها:

[۱]تبیین مفهوم مدیریت شهری با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی؛ دومین نمونه سازی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود که از تاریخ ۶/۴/۱۳۹۵ لغایت ۱۶/۴/۱۳۹۵ به میزبانی حوزه علمیه مروی تهران برگزار می شود. همچنین تبیین پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم کشور؛ اولین ومهمترین نمونه سازی با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی در شرایط حاضر محسوب می گردد؛ که دستور اصلی فعالیت های شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در سال ۱۳۹۴ بود.

[۲] مباحث مربوط به تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی در اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی