کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

یکی از اهداف برگزاری نشست تبیین الگوهای محرومیت زا در کشور ایجاد یک مدل جدید از برگزاری نشست و همایش در تراز انقلاب اسلامی است. در این مسیر مهمترین مسأله نیز شکستن بت های مفهومی است که در ذهن مخاطبان درباره این مسئله شکل گرفته است. این مهم فراموش نشود که اصل مسئله این است که مهمترین سطح پرستش، پرستش مفاهیمی است که دیدگاهی را در ذهن انسان می سازد که این دیدگاه سرمنشأ همه تصمیمات می شود. بنابراین اگر کسی یک فکر غلط را پذیرفت، همه ابعاد وجودی خودش و زیرمجموعه‌اش را تحت تأثیر آن فکر غلط قرار می دهد.

حال برای شکل گرفتن بحث نقد الگوهای محرومیت زا نیز باید حوصله به خرج داد. برای شکل گرفتن این مساله در ذهن مخاطب سه مساله مدنظر قرار گرفته است: نخست آنکه فلسفه نقد مدل های محرومیت زا چیست؟ مساله دوم اینکه تفاوت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوهای توسعه غربی در بحث محرومیت و فقر چیست؟ و مساله سوم این است که مدل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه محرومیت زدایی چگونه تنظیم می‌شود؟ 

این سه اصل، سه پایه مفهومی است که می خواهیم در ذهن مخاطب شکل بگیرد و مراقبت شود تبیین الگوهای محرومیت‌زا از این همایش‌ها خارج نشود.

پس همایش دارای یک هدف و یک فلسفه است، هدف و فلسفه همایش، بهینه‌سازی روابط حوزه محرومیت‌ و فقر است. در یک کلمه مردمی‌سازی حوزه محرومیت بوسیله بهینه‌سازی روابط انسانی است. که اگر به هر دلیلی این اتفاق به نحو احسن رخ ندهد، همه مجموعه‌های محرومیت‌زدا در مدل‌های ناکارآمد توسعه غربی منحل خواهند شد.


#تبیین_مفهوم_محرومیت_زدایی از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

#ثبت_ذهنی

#تامل

#توسعه_محرومیت‌_زاست


🆔 @antidevelopment