کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

به فضل اللهی نشستهای کارگروه گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی از ابتدای سال 96 به همت برادر آقایی در شهرستان ورامین مجددا شکل گرفت. این کارگروه روزهای جمعه ساعت چهار تشکیل جلسات می دهد. در این جلسات به مباحثه بر کتاب هدایت نظامات ذهنی مربوط به کارگروه سمنان مورد بحث و بررسی واقع می شود.

از همه علاقه مندان دعوت می شود در این جلسات شرکت بفرمایند.

ضمنا کلیات مباحث مطرح در هر یک از جلسات در این وبلاگ و گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیار 15 خرداد قرار می گیرد.

antidevelopment@