کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

دومین جلسه در سال 96 روز جمعه به تاریخ 11 فرودین ماه در کارگروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ورامین برگزار شد. در این جلسه مباحث زیر مطرح شد:


1-لزوم مشارکت نخبگان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که الزاماً نخبگانی می توانند در این مسیر وارد شوند که اولاً به ناکارآمدی الگوهای توسعه غربی پی برده و در ثانی همت لازم برای تحقق مسئله نو و تأسیسی انقلاب را داشته باشند و در نهایت بین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوهای توسعه غربی تفاوت قائل شوند.


2-معنا و مفهوم موضوعات جهت ساز مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ مبحث دوم مطرح در این جلسه بود. در این جلسه به سه ویژگی موضوعات جهت ساز که شامل غیرقابل انکار بودن، قابل ترجمه به جهت گیری و مشارکت پذیر بودن است؛ مورد مباحثه قرار گرفت.


از همه عزیزانی که در اولین جلسه کارگروه ورامین در سال جدید شرکت نمودند، تشکر می نماییم.