کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

تبیین چگونگی ورود قوه قضایی در مسئله ی الگوی اسلامی پیشرفت از طریق پردازش موضوعات جهت ساز، موضوع مطرح شده در جلسه سوم کارگروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ورامین


در این جلسه به موضوع جهت ساز قوه قضائیه یعنی پیشگیری از جرم اشاره شد، در این جلسه بحث پیشگیری اسلامی از جرم از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تبیین واقع شد. از منظر الگو تنها راه پیشگیری از جرم، پیشگیری بنیادین اصلی از جرم ارزیابی می شود. حال برای حل این مسئله باید به این نکته توجه داشت که ارتکاب جرم با شخصیت و تربیت افراد رابطه مستقیم دارد. دومین مسئله این است که برای تبیین نظریه پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم، مرتبط با تربیت و شخصیت افراد با نهاد خانواده است. 

حال با توجه به این موضوعات باید توجه داشت که دو عامل بر خانواده مؤثر است. عوامل درونی که متأثر از والدین است و عوامل بیرونی که در اختیار والدین نیست. حال برای پیشگیری بنیادین اسلامی از جرم باید عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده را کنترل نمود. بعنوان مثال ساختار آموزش و پرورش بعنوان یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده است که باید در جهت تحکیم نهاد خانواده در اختیار خانواده قرار گیرد ولیکن در حال حاضر در خدمت بخش اقتصاد است و وظیفه آن آموزش نیروی کار است که مثلاً این روند باید تغییر پیدا کند و نهاد آموزش و پرورش در اختیار خانواده قرار گیرد. 

حال قوه قضائیه با ورود به نقد فضای تصمیم سازی مدرن می تواند راه حل پیشگیری از جرم بر مبنای نظریه پیشگیری بنیادین و امکان انجام این امر در حال حاضر می تواند شروع حرکت به سمت تحول در حوزه قوه قضائیه خواهد بود.


از تمام دوستانی که در سومین جلسه کارگروه ورامین شرکت کردند تشکر مینماییم.


antidevelopment@