کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

تبیین بسته اول مباحث مطرح در معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.


✔️🔥سطح اول معرفی نقشه حرکت راه الگو شامل بسته جهت حرکت انقلاب اسلامی است، در این بسته با سه مفهوم آشنا میشویم :

1-مبنای حرکت انقلاب اسلامی

2-مراحل تحقق انقلاب اسلامی

3-موضوعات انتقال میان مراحل انقلاب اسلامی


✅🌟مبنای حرکت انقلاب اسلامی غیر از اهداف و اصول انقلاب است.

🔴هدف انقلاب اسلامی تحقق شاخص های هویت اسلامی است مانند:تحکیم نهاد خانواده

🔴 اصول انقلاب اسلامی یعنی مجموع استدلال های نظری که به وسیله ی آن درستی اهداف انقلاب را بحث می کند. مانند:اصل فطرت

🔴مبنای انقلاب اسلامی یعنی فکر محقق کننده اهداف انقلاب. راهکار تحقق شاخص های اسلامی نظام سازی اسلامی است.