کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

روز قدس

پنجشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۳۱ ب.ظ
روز قدس روز زمینه سازی برای ظهور حضرت حجت.

روز قدس روز ساختن تمدنی بر مبنای اعتقاد به اسلام ناب؛ روز حرکت و انسجام جهانی برعلیه استکبار جهانی

روز قدس روز تقابل جبهه حق بر علیه جبهه باطل