کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

کاگروه ورامین در از سال گذشته تا کنون مجموعاً سه کتاب منتشر کرده و در اختیار شورای راهبردی الگوی پیشرفت قرار داده است:

1. کتاب مقدمات سه گانه الگوی پیشرفت اسلامی که در سال گذشته منتشر شد، به تبیین مقدمات فهم الگوی پیشرفت اسلامی می پردازد.

2. کتاب اخبات 2 که ابتدای سال 96 منتشر شد و به تبیین برنامه های سال 96 می پردازد و اهم فعالیت ها در این سال مختصراً تشریح شد.

3. کتاب موضوعات جهت ساز که در مهرماه سال 96 منتشر شد و تبیین بخشی از مبانی نظری الگوی پیشرفت اسلامی می پردازد.


کارگروه شهرستان ورامین هم اکنون کتاب معرفه الامام بعنوان یکی از زیرساخت های اصلی هدایت را در دست تهیه دارد.