کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا در پوشش برنامه‌های بشردوستانه و فقرزدایی در حقیقت به نفوذ فرهنگی و اجتماعی در کشورهای جهان می‌پردازد.


هدف اعلامی وزارتخانه توسعه بین المللی بریتانیا در اجرای تمامی این پروژه‌ها، ترویج توسعه پایدار و از بین بردن فقر جهانی است اما در حقیقت ماجرای دیگری پشت اجرای چنین پروژه‌هایی قرار دارد.

در حقیقت اهداف اصلی این وزارتخانه، گسترش نفوذ آموزشی بریتانیا و تأثیرگذاری روی سیستم و مبانی آموزش کشورهای هدف، نفوذ در حوزه خدمات اجتماعی برای نهادینه کردن ارزش‌ها و سبک زندگی غربی، نفوذ در بدنه حکومت‌ها از طریق جذب نخبگان و تربیت آنها مطابق سیاست‌های انگلیس، نفوذ در بخش اقتصادی  و زیرساخت‌های تولید در کشورهای هدف با هدف وابسته کردن اقتصاد آنها به انگلیس و نفوذ علمی با اعطای بورسیه‌ها و کمک‌های پژوهشی برای شناسایی نخبگان علمی کشورها و تربیت آنها مطابق سیاست‌های انگلیس است.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/21/1745298/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%80%D9%80-6-ukaid-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF