کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

افق نمائی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی؛ نام یکی از بسته های بحثی مطرح در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. نتیجه مرور این بسته بحثی ایجاد تصویری روشن از "آینده و عاقبت"، "پیشینه و گذشته" و "شرایط امروز" الگوی پیشرفت اسلامی خواهد بود.

بر اساس نظام تعاریف "الگوی نظام سازی اسلامی"؛ افق فعالیت های منتهی به تحقق الگوی پیشرفت اسلامی در سه مرحله 1- "پژوهش برای الگوی پیشرفت اسلامی"، 2- "پرورش الگوی پیشرفت اسلامی" و 3- "پردازش الگوی پیشرفت اسلامی"تعریف می شود.

مبتنی بر گام اول این مسیر منطقی ؛ شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی با تدوین "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" در پایان سال 1390 [1] از مرحله پژوهش برای الگوی پیشرفت اسلامی عبور نموده است. این نقشه بر اساس "نظریه پردازش موضوعات جهت ساز"  تفسیر می شود و تصویری راهبردی و کاربردی از "اداره دین محور جامعه" ارائه می کند.

مبتنی بر گام دوم این مسیر منطقی ؛  در حال حاضر فعالیت های مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی؛ بر اساس الزامات مرحله پرورش الگوی پیشرفت اسلامی پی گیری می شود.

هدف مرحله پرورش تفاهم گسترده مسئله الگوی پیشرفت اسلامی با نخبگان، مدیران و مردم است؛ که این مهم از طریقِ  1- گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی در کشور 2- "ایجاد ساختارهای متکفل الگو در ضمیمه ساختارهای فعلی" و 3- "تربیت کارشناس برای الگوی پیشرفت اسلامی" محقق می شود.

مبتنی بر گام سوم این مسیر منطقی و بعد از تحقق نسبی اهداف مرحله "پرورش الگوی پیشرفت اسلامی" فعالیت های منتهی به تحقق الگوی پیشرفت اسلامی در "مرحله پردازش" قرار می گیرد.

در این مرحله هدف اصلی "اصلاح نظام تصمیم سازی کشور" است و تمرکز الگوی پیشرفت اسلامی در مرحله پردازش، بر اصلاح نظام تصمیم سازی  به تأثیر گزاری بی بدیل نظام تصمیم سازی بر فرآیند اداره کشور باز گشت دارد. نظام تصمیم سازی کشور در حال حاضر به بیماری توسعه گرائی مبتلا است.

لازم به ذکر است که بر اساس مراحل پیشنهاد شده برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی، همه جریانها می توانند فعالیت های خود در عرصه الگوی پیشرفت اسلامی را ارزیابی کنند و بر این مبنا جریانهای فعال در عرصه مهم الگوی پیشرفت اسلامی یا در مرحله پژوهش برای الگوی پیشرفت اسلامی فعالیت می کنند و یا در مرحله پرورش و پردازش الگوی پیشرفت اسلامی سیر دارند. 

پی نوشت ها:

[1].آغاز مطالعات به اواسط دهه هفتاد شمسی با موضوع آسیب شناسی انقلاب اسلامی باز گشت دارد
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۴/۰۱/۰۸
  • ۱۲۵ نمایش