کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

اولین جلسه در سال 96 روز جمعه به تاریخ 4فرودین ماه در کارگروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ورامین برگزار شد. در این جلسه مباحث زیر مطرح شد:


1-معرفی اولین نقشه راه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بصورت مختصر مورد بحث و بررسی واقع شد.


2-تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی کلیت آن که شامل مبنا، مراحل و چگونگی عبور از هر مرحله به مرحله دیگر است، مورد بحث و بررسی واقع شد.


3-هرم اول مباحث الگو که شامل: فلسفه مدیریت اسلامی تحولات، روش مدیریت اسلامی تحولات، نقشه مدیریت اسلامی تحولات؛ به عنوان موضوعات مطرح در این کتاب معرفی شد.


از همه عزیزانی که در اولین جلسه کارگروه ورامین در سال جدید شرکت نمودند، تشکر می نماییم.