کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

روز یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ دانشگاه محقق اردبیلی شهر اردبیل میزبان نشست تخصصی نظریه تَعَرُّف بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه در این نشست ساختار سه بخشی نظریه تَعَرُّف توسط حجت الاسلام علی کشوری تبیین گردید. در بخش اول مباحثات این نشست، عوامل ایجاد کننده محرومیت به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال اجرای نظریه توانمند سازی و کاهش فقر سازمان ملل- که در آن فقر به عدم قدرت در انتخاب گسترده معنا شده- به دلیل معرفی نهاد خانواده به عنوان بخشی از عوامل نهادی ایجاد کننده فقر، زمینه گسترش فقر عاطفی، تربیتی و فکری را در جامعه ایجاد می کند.

همچنین در بخش قوانین محرومیت زا قانون بودجه ریزی عملیاتی به دلیل مبنا قرار دادن سود اقتصادی در تعریف هزینه ها و درآمد ها، هزینه های اداره کشور را از پایگاه عدم توجه به سود ارتباطی افزایش می دهد. همچنین این مدل بودجه ریزی کشور را از درآمدهای مبتنی بر سود ارتباطی شامل در آمدهای ناشی از قرض الحسنه، موقوفات ، زکات و مصرف صحیح انفال محروم کرده است.

بخش دوم مباحثات نشست تخصصی بررسی و تبیین نظریه تعرف به تبیین مفهوم محرومیت از دیدگاه ادبیات وحی اختصاص داشت. بر اساس تعریف استنباط شده در نظریه تعرُّف، ابعاد محرومیت برابر با ابعاد رزق است و ابعاد رزق را با بررسی ۱۱ گروه از روایات و آیات شامل۱- همسایه، ۲-خانواده، ۳-تزکیه، ۴-برکت،۵- زکات، ۶-رزق، ۷-تقدیر ۸ دعا ۹-فقر ۱۰-فکر ۱۱-علم  به دست می آوریم. در مجموعه روایات و آیات فوق الذکر علاوه بر استنباط مفهوم محرومیت، علت وقوع محرومیت هم به گسستگی و اختلال در روابط انسانی تعریف شده است. مبتنی بر علت استنباط شده برای ایجاد محرومیت؛ تلاش قاعده مند برای تکامل روابط انسانی ایده اصلی نظریه تعَرُّف برای مدیریت محرومیت ها می باشد و لازمه اصلی تکامل روابط انسانی هم، گسترش تعرُّف در میان انسان ها است. بررسی چگونگی توسعه تعَرُّف بخش تکمیلی مباحثات بخش دوم این نظریه است؛ که بر پایه تعریف شغل با ویژگی های مطرح در فقه المکاسب استوار است.

بخش سوم مباحثات نشست تخصصی نظریه تعرُّف به تبیین بخشی از مهارت های بنیادین برای تکامل روابط انسانی و محرومیت زدائی مانند گسترش ارتباطات اقامه ای و قدرت تحریک وعاء فکر افراد اختصاص داشت. نمودار نظریه تعَرُّف را از اینجا دریافت کنید.

شایان ذکر است که نظریه تعَرُّف، نظریه بخش محرومیت زدائی(مفاد خانه ۴-۱-۲) نقشه الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود.انتهای پیام