کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

کارگروه شهدای گمنام شهرستان

کارگروه عدالت و پیشرفت شهرستان ورامین

امام خامنه ای:
ما به دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم، که یک الگوی اسلامی ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می گیرد، از نیازها و سنتهای ایرانی بهره می برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب نظران تلاش های فراوانی هم دارند می کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند
مردادماه 92

بسم الله الرحمن الرحیم

نظریه تعَرُّف نظریه حوزه محرومیت زدائی اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه این نظریه در سه بخش ۱- بررسی قوانین و نظریات ایجاد کننده محرومیت ۲- بررسی چگونگی رفع محرومیت در جامعه بر پایه تکامل روابط انسانی و ۳-  بررسی مهارت های لازمه محرومیت زدائی تدوین شده است.

در بخش مربوط به قوانین و نظریاتی که محرومیت را توسعه می دهند؛ به قوانینی مانند قانون بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و قانون مدیریت شهری و در بخش نظریات محرومیت زا به بررسی نظریاتی مانند نظریه توانمند سازی و کاهش فقر-پیشنهادی سازمان ملل- پرداخته شده است.

همچنین در بخش مربوط به چگونگی رفع محرومیت وابستگی ایجاد محرومیت به اختلال در روابط انسانی- به عنوان مبنای استنباط شده از منابع دینی- معرفی شده است؛ که تکامل و تصحیح این روابط و نسبت آن با تعَرُّف و نسبت تعَرُّف با نظام مشاغل به بحث گذاشته می شود .

در قسمت پایانی مباحثات نظریه تعَرُّف مهارت های بنیادین مورد نیاز برای این نوع محرومیت زدائی مانند جایگاه  ارتباطات اقامه ای برای فرد محرومیت زدا  تبیین می شود. نمودار این نظریه را از اینجا دریافت کنید.